Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze
website www.decastingstudio.nl. Door deze website te bezoeken
en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken,
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze
website worden ontleend. Hoewel De Casting Studio zorgvuldigheid
in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website
en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie. De Casting Studio garandeert evenmin dat de
website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Casting Studio
wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid,
actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van
deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer De Casting Studio links naar websites van derden weergeeft,
betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten
of diensten door hen worden aanbevolen. De Casting Studio aanvaardt
geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de
inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt
verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke
links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door
De Casting Studio niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid,
actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

De Casting Studio behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten
en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal,
foto's en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website
over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken,
te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van De Casting Studio of de rechtmatige toestemming van
de rechthebbende.


Wijzigingen

De Casting Studio behoudt zich het recht voor de op of via deze website
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer,
te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze
disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.